Algemene Gebruiksvoorwaarden:

Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door Gilles Marnat, siret nummer N° 33439040800071, een bedrijf met maatschappelijke zetel te 33Bis, Avenue Galliéni 09200 Saint Girons, ingeschreven in het handelsregister van Foix onder nummer 334390408, hierna genoemd "Gilles Marnat", en anderzijds door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via deze website, hierna genoemd "de koper".

1. Doel
Deze verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties te definiëren tussen Gilles Marnat en de koper en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop die wordt gedaan via deze webshop, ongeacht of de koper een professional of een consument is.
De aankoop van een product via deze website houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in door de koper van deze verkoopvoorwaarden.
Deze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn aanvaard door Gilles Marnat.
Gilles Marnat behoudt zich het recht voor om haar verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zijn de van kracht zijnde voorwaarden die welke gelden op de datum van de bestelling door de koper.

2. Kenmerken van de aangeboden producten
De aangeboden producten zijn die welke in de catalogus van Gilles Marnat zijn gepubliceerd.
De afbeeldingen in de catalogus zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk, maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat betreft de kleuren.

3. Tarieven
De prijzen die in de catalogus staan vermeld, zijn nettoprijzen.
Gilles Marnat behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die in de catalogus staat op de dag van de bestelling de enige prijs is die van toepassing is op de koper.
De vermelde prijzen zijn inclusief verzend- en leveringskosten, mits deze per post worden verzonden tegen het geldende tarief.

4. Bestellingen
De koper die een product of dienst wil kopen, moet dit als volgt doen:
- Het identificatieformulier invullen waarin alle gevraagde gegevens worden vermeld,
- De bestelling bevestigen door de betaling te verrichten volgens de voorwaarden.
De betaling van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning van volledige kennisname ervan en het afzien van het beroep op zijn eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden.
Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging vormen het bewijs van de transactie. De betaling geldt als handtekening en aanvaarding van de verrichte handelingen.
De koper dient de volledigheid en overeenstemming van de verstrekte gegevens bij de bestelling te waarborgen, met name met betrekking tot het afleveradres.
Gilles Marnat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele invoerfouten en de gevolgen daarvan (bijvoorbeeld vertragingen of leveringsfouten). In dit verband zijn de kosten voor het opnieuw verzenden van de bestelling voor rekening van de Koper.
Bestellingen zijn pas definitief na verificatie van de geldigheid van de creditcard en verkrijging van de betaalbevestiging door het bedrijf, of na volledige inning van een bankcheque.
In geval van weigering van de bestelling door Gilles Marnat, om welke reden dan ook, ook als gevolg van ongeldigheid van de creditcard, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Gilles Marnat stuurt een e-mail naar de koper om hem op de hoogte te stellen van deze weigering en de reden ervan.
Gilles Marnat bevestigt de geregistreerde bestelling per e-mail.

5. Herroepingsrecht:
De herroepingstermijn van 7 dagen na ontvangst van de producten kan niet worden uitgeoefend door de koper, omdat het gaat om producten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument en duidelijk zijn gepersonaliseerd (artikel 121-20-2 van het Consumentenwetboek).

6. Betalingswijzen
De prijs is verschuldigd bij de bestelling.
De betaalmethoden zijn:
Paypal
Creditcard
Cheque
Bankoverschrijving

Een bestelling die per bankoverschrijving wordt betaald, wordt verwerkt bij ontvangst daarvan.
Een bestelling die per cheque wordt betaald, wordt verwerkt bij ontvangst daarvan.

Een factuur in pdf-formaat zal beschikbaar zijn in het klantenaccount van de koper.

7. Leveringen
De leveringen worden gedaan op het adres dat is opgegeven in het bestelformulier en dat alleen in het overeengekomen geografische gebied kan zijn.
De levertijden bedragen 2 weken vanaf de volledige inning van de betaling van het product door de Koper, tenzij anders vermeld op het moment van de bestelling.
De risico's verbonden aan het transport zijn voor rekening van de koper vanaf het moment dat de producten de lokalen van Gilles Marnat verlaten. In geval van schade tijdens het transport moet de koper binnen drie dagen na de levering een gemotiveerde klacht indienen bij de vervoerder.
In geval van non-conformiteit van de geleverde producten informeert de Koper Gilles Marnat onmiddellijk en schriftelijk en stuurt hij de producten op eigen kosten en binnen drie werkdagen na de levering terug naar het hoofdkantoor van Gilles Marnat. Bij gebreke daarvan wordt hij geacht de producten in de staat te hebben aanvaard waarin ze zich bevinden.
De leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven en zijn afhankelijk van de voorwaarden voor levering en productie van de producten van Gilles Marnat. Het niet naleven van deze uiterste datum geeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden zoals voorzien in het Consumentenwetboek.

8. Garantie
Alle door de verkoper geleverde producten vallen onder de wettelijke garantie zoals bepaald in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
De verkoper garandeert een onbeperkte houdbaarheid van de decoratie op de gepersonaliseerde delen, bedekt met hars:
UV-bescherming, waterdichtheid, gel. Alle klachten moeten schriftelijk worden ingediend op het volgende adres: Gilles Marnat 33Bis, Avenue Galliéni 09200 Saint Girons, binnen drie dagen na levering.

9. Aansprakelijkheid
Gilles Marnat, in het proces van online verkoop, is alleen gebonden door een inspanningsverbintenis; zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals gegevensverlies, indringing, virussen, onderbreking van de dienst of andere onvrijwillige problemen.

10. Intellectuele eigendom
De op de website van Gilles Marnat gepubliceerde elementen, waaronder logo's, geregistreerde merken, teksten, foto's, afbeeldingen, tekeningen, modellen of tabellen, zijn werken die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten of persoonlijke rechten.
Gilles Marnat verleent de Koper slechts toestemming om de inhoud van de Website voor persoonlijk en privégebruik te raadplegen, met uitsluiting van elke openbare weergave of verspreiding, elke extractie en/of reproductie voor commerciële doeleinden, tenzij uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door een gemachtigde vertegenwoordiger van Gilles Marnat.
Daarom is elk gebruik van elementen van de website, elke reproductie, voorstelling of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, van deze website voor andere doeleinden dan die hierboven vermeld, strikt verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de houders van intellectuele eigendomsrechten en vormt dit een inbreuk die wordt bestraft door de bepalingen van het Intellectuele Eigendomsrecht en/of een onrechtmatige daad die de civiele aansprakelijkheid van degenen die inbreuk maken op de bovengenoemde rechten zou kunnen doen ontstaan.

11. Persoonsgegevens
Overeenkomstig de wet betreffende gegevensbescherming van 6 januari 1978 kunnen persoonsgegevens betreffende kopers worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking.
De koper wordt ervan op de hoogte gebracht dat tijdens zijn bezoeken aan de website automatisch een cookie op zijn navigatiesoftware kan worden geïnstalleerd. Cookies slaan bepaalde informatie op die wordt bewaard in het geheugen van de schijf van de koper. In geen geval bevatten cookies vertrouwelijke informatie, maar ze stellen wel in staat om de pagina's te onthouden die de gebruiker heeft bezocht. De koper heeft het recht om toegang te krijgen tot, zich terug te trekken en zijn persoonlijke gegevens die via cookies zijn gecommuniceerd, te wijzigen. De instellingen van de navigatiesoftware maken het mogelijk om de aanwezigheid van cookies te melden en deze indien nodig te weigeren.
Kopers kunnen bezwaar maken tegen de bekendmaking van hun contactgegevens door dit aan Gilles Marnat te melden. Evenzo hebben gebruikers recht op toegang en rectificatie van de hen betreffende gegevens, overeenkomstig de wet van 6 januari 1978.

12. Archivering - Bewijs
Gilles Marnat zal de bestellingen en facturen archiveren op een betrouwbaar en duurzaam medium dat een getrouwe kopie vormt, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek.
De elektronische registers van Gilles Marnat zullen door de partijen worden beschouwd als bewijs van de communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

13. Geschillenregeling
Deze online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht.

logo inpi